Air Cargo, dovoz vývoz letecky
Intrastat, obchodování v EU
Celní deklarace, obchod mimo EU
Celní pošta pro zahraniční obchod
Celní jednatelství, jiné celní služby

Zeptat se


JSME VÍCE JAK 29 LET NA TRHU, OPRAVDU MÁME ZKUŠENOSTI

Celní problematikou se zabýváme již více než 27 let. Celní služby se snažíme poskytovat na vysoce kvalifikované úrovni. Naši zaměstnanci se školí na odborných seminářích a svou práci provádíme s využitím všech moderních prostředků. Těmi jsou například dostatečně dimenzovaná výpočetní technika s internetovým připojením, zvláštní technické a programové vybavení (specifické programy podléhající pravidelným zpoplatněným aktualizacím se zabezpečením systémem certifikátů), dále zřízený elektronický podpis a přístup ke službám VAN operátora. Proti eventuálním škodám z odpovědnosti jsme pojištěni částkou 10 milionů Kč.

0

let na trhu

0

zákazníků

0

lidí v týmu

Proč se obrátit na odborníky?

Nekonečná administrativa, změny zákonů a ustanovení na denním pořádku, jazyková bariéra, neustálé starosti, časové průtahy. To jsou jen některé problémy a překážky, se kterými se může člověk setkat, vstoupí-li do jednání s úřady. A celní úřady nejsou v tomto směru výjimkou.

Například vyplňování hlášení Intrastat se může na první pohled zdát jako pouhá statistika a firmy mnohdy ani neuvažují o jeho zadání specializované firmě. V praxi to pak často vypadá tak, že vlastní zaměstnanci vyplnění hlášení nezvládají, prostě proto, že jsou odborníky v něčem jiném a v oblasti celní legislativy nemají dostatek znalostí a zkušeností. Externí pracovníci, kteří se specializují na tuto problematiku, jsou kromě jiného také levnější v porovnání s nejrůznějšími školeními, kterými by museli projít vlastní zaměstnanci podniku.

Air Cargo dovoz vývoz letecky

Air Cargo dovoz vývoz letecky disponuje narozdíl od námořní přepravy velmi krátkými přepravními časy.

Air Cargo tedy dovoz vývoz letecky disponuje narozdíl od námořní přepravy velmi krátkými přepravními časy. Air Cargo je proto pro zásilky, u nichž to jejich povaha, velikost, hmotnost a samozřejmě i cena přepravy, poměrně často žádanou volbou při dovozu nebo vývozu zboží letecky. Nicméně i v tomto případě zboží podléhá jistému celnímu dohledu a při obchodu se třetími zeměmi mimo EU i celnímu odbavení.

V konečné fázi tak i pro Air Cargo poskytujeme plnou škálu služeb a asistenci ohledně celního řízení, celní deklarace, vyskladnění a vyzvednutí zboží z překladiště a následného dovozu do cílové destinace.

Intrastat obchodování v EU

Celní služby samozřejmě provozujeme i včetně vykazování statistického hlášení INTRASTAT, které rádi zpracujeme zákazníkům ze všech regionů.

Obchodování v EU a pohyb zboží v rámci členských zemí Evropské unie je pouze evidován systémem sběru dat formou statistických výkazů předávaných celnímu úřadu. Souhrně se tento proces nazývá INTRASTAT.

Povinnost vykazovat data prostřednictvím statistického hlášení INTRASTAT se týká fyzických i právnických osob, které překročí asimilační (osvobozující) práh a jsou v České republice registrovány k DPH.

Asimilačním prahem pro hlášení INTRASTAT je myšlen součet fakturovaných částek odděleně do a ze zahraničí za kalendářní rok. V minulosti proběhly globální změny v hodnotách asimilačních prahů. Pro dovoz stejně jako vývoz byl dříve 8.000.000,- Kč, nyní je hodnota obou prahů nově ve výši 12.000.000,- Kč.

Dovozci a vývozci tedy při obchodování v EU, pokud jim dosud nenastala povinnost podávat statistická hlášení INTRASTAT, si musí sami průběžně sledovat, zda a od kdy, se případně stávají zpravodajskou jednotkou. Vykazování údajů ve statistickém hlášení INTRASTAT částečně vychází z integrovaného tarifu EU zvaného TARIC.

Co je Intrastat

Pohyb zboží v rámci členských zemí Evropské unie je pouze evidován formou statistických výkazů předávaných celnímu úřadu. Evidence je prováděna pomocí tzv. Intrastatu – jde o systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm nejrůznější údaje o vnitrounijním obchodu.

Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Systém sběru dat je v kompetenci každého členského státu. V praxi to znamená, že není přesně definována formální podoba hlášení. Zároveň není striktně stanovena instituce, která se má sběrem dat pro účely Intrastatu zabývat. V některých členských státech tento systém spravují národní úřady celní správy, jinde národní banka. U nás je správa Intrastatu svěřena Českému statistickému úřadu (ČSÚ). Určité odlišnosti mezi jednotlivými členskými zeměmi lze najít i v oblasti sběru prvotních údajů (např. ve formě výkazu).

Do Intrastatu se zahrnuje všechno zboží, které má status Společenství a pohybuje se mezi členskými státy, s výjimkou zboží osvobozeného od vykazování. Jedná se tedy o:
Zboží úplně získané nebo vyrobené na území Společenství
zboží ze zemí a území, které nejsou součástí celního území, propuštěné do volného oběhu
Zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného výše

Údaje z výkazu pro Intrastat tvoří podklady pro měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky. Takto zveřejněné údaje může využívat celá řada subjektů: firma samotná, Český statistický úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka, Evropská komise a mnoho dalších. Díky měsíčním statistikám je kromě jiného možné sledovat vývoj obratu zahraničního obchodu a obchodní bilance České republiky a také průběžně zjišťovat, jak naše země udržuje svou pozici v konkurenčním prostředí Evropské unie.

Kdo je povinen vyplňovat Intrastat

Povinnost vykazovat data v Intrastatu mají fyzické i právnické osoby, které splní dvě podmínky:
Jsou plátci DPH (mají v České republice povinnost podávat přiznání k DPH)
Překročí tzv. asimilační práh (někdy nazývaný též jako osvobozující, či hodnotový)

Splněním obou podmínek se fyzická či právnická osoba stává tzv. zpravodajskou jednotkou.

Asimilačním prahem je myšlen součet fakturovaných částek do a ze zahraničí za kalendářní rok. Od 1.1.2019 vstoupily v platnost legislativní změny týkající se hodnoty asimilačních prahů. V současné době je shodně pro dovoz i vývoz stanoven na 12.000.000 Kč (do 31.12.2018 to bylo v obou případech 8.000.000 Kč).

Dovozci a vývozci, kteří dosud nebyli povinni podávat statistická hlášení Intrastat, musí sami průběžně sledovat, zda (a případně od kdy) se stávají zpravodajskou jednotkou podle výše uvedených podmínek.

Rizika při vyplňování Intrastatu

Každé měsíční hlášení kontrolují pověření pracovníci příslušných celních orgánů. V případě, že v hlášení objeví nesrovnalosti, provedou kontrolu přímo v podniku. Mohou vyžadovat překontrolování všech relevantních dokladů, či příslušných skladových zásob.

V případě, že kontrole nedodáte všechny požadované doklady, nebudete mít v Intrastatu zapsán všechen materiál, kontrolní pracovníci naleznou nějaké další chyby, případně měsíční hlášení vůbec nepodáte, může vám být udělena pokuta až do výše 1 miliónu korun.

Celní deklarace obchod mimo EU

Celní služby a celní deklarace, svou práci provádíme s využitím všech moderních prostředků a s územní působností nezávisle na sídle.

Každý obchodní a za určitých okolností i neobchodní dovoz či vývoz v režimu se třetími zeměmi, které nejsou součástí Evropské unie, tedy obchod mimo EU, podléhá povinnosti vyclení na celním úřadu.

Veškeré záležitosti spojené s vyclením za Vás vyřídí naše oddělení celní deklarace. Zajistíme Vám odborný a komplexní servis v zastupování při řízení na celním úřadu. Odbavení v rámci celní deklarace nabízíme s již více jak 27-ti letou tradicí.  Celní služby a celní deklarace se snažíme poskytovat na vysoce kvalifikované úrovni. Naši zaměstnanci se školí na odborných seminářích.

Disponujeme elektronickým vyclíváním, které značně urychluje celý proces celního odbavení. Nezbytností je pak dostatečně dimenzovaná výpočetní technika s internetovým připojením a zvláštní technické a programové vybavení obzvláště specifické programy podléhající pravidelným zpoplatněným aktualizacím se zabezpečením systémem certifikátů, zřízený elektronický podpis a přístup ke službám VAN operátora.

Celní odbavení poskytujeme i v německém Hamburku.

Nejčastěji se jedná o doklady spojené s dovozem zboží po moři a následném tranzitu z překladiště tedy T1, T2, T5 a A18, případně fiskální vyclení. Vyřídíme však i vývozy a preferenční doklady EUR1, ATR nebo méně obvyklé doklady Karnet TIR, Karnet ATA. Pro zvláštní případy a režimy zajistíme návratku zboží, veterinární dokumenty, průmyslové licence a certifikáty anebo uskladnění v celním skladu.

Celní pošta pro zahraniční obchod

Nabízíme celní deklarace a odbavení zásilek pro zahraniční obchod v poštovním styku. Vyřídíme za Vás všechny nutné kroky a Vaše zásilka dorazí bez zbytečných průtahů a papírování. Zajistíme bezproblémové a rychlé vyřízení všech nezbytných dokladů pro celní řízení.

Zahraniční obchod se třetími zeměmi v rámci malých zásilek v poštovním styku řeší celní pošta Praha. Jedná se obvykle o mimounijní dovozy doručované poštou. V současnosti jsou limity cen balíků legislativně nastaveny tak, že většina poštovních zásilek podléhá celnímu dohledu a řádnému vyclení.

Celní úřad tak ve spolupráci s celní poštou odbavuje dané zboží, přičemž samotné vyclívání probíhá obdobným režimem jako na ostatních pracovištích celního úřadu. Limity pro bezcelní dovoz jsou různé podle druhu zboží, navíc se průběžně mění s úpravami legislativy. Ze zásilek nad zákonnými limity je třeba zaplatit clo a DPH.

Pokud nechcete řešit celní deklaraci a vyplnění příslušných formulářů osobně na celní poště v Praze, může Vás zastupovat celní deklarant. Teprve po vyřízení všech náležitostí uvolňuje celní pošta zásilku pro doručení na udanou adresu.

Celní jednatelství jiné celní služby

Ručení v celních režimech | Schválený vývozce | Certifikát o původu | Spotřební daně SPD | Integrovaný tarif TARIC | Identifikátor EORI číslo | Celní poradenství, celní jednatelství

Ručení v celních režimech

V některých případech může celní úřad vyžadovat zajištění celního dluhu při propouštění zboží do celního režimu volného oběhu.

Naše celní služby pro tyto případy nabízejí zajištění celního dluhu formou ručení v celních režimech, které Vám můžeme vyřídit zároveň s vyclením Vašeho zboží. Celní řízení tak proběhne rychleji a efektivněji.

Schválený vývozce

Pro exportně zaměřené subjekty je z hlediska zjednodušení vyclívání výhodné, zřídit si Povolení schváleného vývozce. Pomůžeme Vám splnit podmínky a projít celým procesem pro získání statutu schváleného vývozce.

Certifikát o původu

V rámci zastupování na Hospodářské komoře České republiky vyřizujeme certifikáty o původu zboží.

Spotřební daně SPD

Spotřební daní reguluje stát cenu určitých komodit za účelem zvýšení příjmů do státní pokladny anebo snížení obratu škodlivého zboží. Nejčastějšími případy pro výběr spotřební daně SPD jsou pohonné hmoty, cigarety, tabák, alkohol, technické plyny apod. Správcem spotřebních daní jsou celní úřady. Pro dovozce a podnikatelské subjekty povinované k evidenci a úhradě spotřebních daní nabízíme naše služby a zastupování před celními úřady i pro tyto případy.

Integrovaný tarif TARIC

Integrovaný tarif TARIC je globální databáze Evropské komise, dle které je jednoznačně určeno sazební zařazení zboží a celní sazby jako jsou cla, přídavná cla, spotřební daně apod. Mimo jiné jsou obsahem integrovaného tarifu TARIC také doplňková opatření pro dovoz a vývoz zboží ze a do třetích zemí. TARIC se průběžně dynamicky mění na základě příslušných legislativních změn, přičemž každý rok jsou vydány stovky změnových předpisů. Proto pro každý dovoz či vývoz byť i stejného druhu zboží mohou být v časovém horizontu platná jiná nařízení a je tedy třeba každý případ řešit individuálně.

V případě požadavků podáme zákazníkům v rámci celního poradenství informace ohledně aktuálního sazebního zařazení a dalších údajů k jejich zboží.

Identifikátor EORI číslo

Dle nařízení Komise EHS a ustanovení celního kodexu Společenství musejí být všechny hospodářské subjekty a fyzické osoby ve styku s celními orgány v členských státech Evropské unie jedinečně identifikovatelné, a to na základě identifikátoru tzv. EORI čísla, které jim je přiřazeno. Tímto EORI číslem se pak již dále prokazují při každém kontaktu s celními úřady. V České republice mohou být v EORI registru vedeny pouze subjekty a osoby, které nejsou dosud registrovány v jiném členském státu Evropské unie a mají také sídlo v České republice.

Celní poradenství, celní jednatelství

Informace k dovozu a vývozu zboží, průběhu vyclívání jako i určení sazebního zařazení výrobků, výše cel a daní, žádosti celnímu úřadu, asistenci a zastupování při jednáních s celními úřady, spolupráci při vyřizování závazných informací apod. To vše nabízíme formou celního poradenství a celního jednatelství.

Kompletní outsourcing celních služeb a intrastatu

Přeneste tedy své starosti na nás, šetřete svůj čas a využijte našich celních služeb ve formě asistence a zastupování při jednáních s celními úřady, spolupráce při vyřizování závazných informací, zajištění celního dluhu formou ručení, celního poradenství a dalších. Celní služby provozujeme samozřejmě i včetně vykazování hlášení Intrastat, které rádi zpracujeme i zákazníkům z jiných regionů. Pro dovozce a podnikatelské subjekty povinované k evidenci a úhradě spotřebních daní nabízíme služby a zastupování před celními úřady i pro tyto případy.

CzechEnglishGermanRussianSlovak